تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات در پل سبز

الویت اول یک ماهه 300,000 هزار تومان

الویت دوم یک ماهه 200,000 هزار تومان

الویت سوم یک ماهه 150,000 هزار تومان